Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-0130-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″ ХЕТТРИК ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1/ ОП 1/ – Автоматична етикетираща машина – 1 бр Обособена

Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-0130-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″ ХЕТТРИК ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1/ ОП 1/ – Автоматична етикетираща машина – 1 бр Обособена

07/29/2020 10:30:48 AM

Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-0130-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″ ХЕТТРИК ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Машина за затваряне на консервни кутии – 1 бр.;

ЕВРОПРОЕКТ ЗА САЙТА- new

През 2020 година благодарение на Европейски фонд за регионално развитие по  оперативна програма „Подобряване на производственият капацитет в МСП“, предстои да закупим машини и оборудване, с което да повишим производственият капацитет и да модернизираме производствените процеси.

TOP